APOCALYPSE GRIND - KANDEL KULIT BEUNGEUT

Kandel kulit beungeut…!!
Jaman kiwari loba jalma nu teu
gableug kaera
Tingkah polah manehna di
dunya kacida nista
Pikeun manggih kagorengan ka
sasama
Sangkan pikeuheuleun jalma-
jalma
Manehna sarakah
Jalmana bangkawarah
Hirupna teu merenah
Sangkan paeh teu meunang
berkah
Manehna sarakah
Jalmana bangkawarah
Hirupna teu merenah
Sangkan paeh teu meunang
berkah
Sagala tingkah polah pasti aya
wawalesna
Boh Kahadean boh kagorengan
Moal burung aya ganjaranna
Ti gusti agung nu welas asih
Kandel kulit beungeut
Paribasa nu pantes keur jalma
Kandel kulit beungeut
Keur jalma nu teu gableug kaera
Kandel kulit beungeut
Montong calutak ka batur
Kandel kulit beungeut
Montong ngalunjak ka batur
Teu cara aya butuhna
Ngadeukeutan aing
Teu cara aya hayangna
Ngadeukeutan aing
Saeutik-saeutik ngadeukeutan
aing
Ngan aya butuhna hungkul
Saeutik-saeutik ngadeukeutan
aing
Ngan aya perluna hungkul
Laknat,sia kudu di laknat
Laknat nepi ka liang lahat
Siksa,sia kudu disiksa
Siksa nepi ka liang lahat
Laknat,sia kudu di laknat
Laknat nepi ka liang lahat
Siksa,sia kudu disiksa
Siksa nepi ka liang lahat
Moal lila deui manehna hirup di
dunya
Sabab loba nyusahkeun ka
sasama

0 Response to "APOCALYPSE GRIND - KANDEL KULIT BEUNGEUT"

LinkWithin